1 33 22

Szanowni Rodzice!
Od 25 lutego rozpoczynamy rekrutację do oddziału przedszkolnego.
Wnioski można składać w sekretariacie szkoły do 15 marca 2019 r.
Zapraszamy!


Szczegółowy harmonogram rekrutacji do oddziału przedszkolnego


Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego


Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka


Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej


Jeśli liczba wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego dziecka zamieszkałego w obwodzie gminy będzie większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, o przyjęciu decydować będą kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017  r. poz.  59) oraz kryteria określone w Uchwale Nr XXIII/206/2017 Rady Gminy Przygodzice z dnia 23 lutego 2017 r.


 

Szanowni Rodzice!
Zgłoszenia dziecka mieszkającego w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Przygodzicach do klasy pierwszej można dokonać od 4 lutego do 22 lutego 2019 r.
Od 26 lutego rozpocznie się rekrutacja na wolne miejsca.
 
Zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem (zapisaniem) dziecka do szkoły.
Wszystkich czynności związanych z zapisaniem dziecka do szkoły tj. zgłoszeniem lub złożeniem wniosku dokonujecie Państwo osobiście w sekretariacie szkoły.


Zgodnie z art. art. 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) do klasy I przyjmowane będą:
1. z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły;
2. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły (w przypadku, gdy szkoła dysponować będzie wolnymi miejscami) na podstawie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym określonych w Uchwale Nr XXIII/205/2017 Rady Gminy Przygodzice z dnia 23 lutego 2017 r.
 
Szczegółowy harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej


Zgłoszenie do klasy pierwszej szkoły podstawowej dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły


Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły


Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej

Szkoła Podstawowa
im. Orła Białego
w Przygodzicach

ul. Wysocka 2
63-421 Przygodzice

NIP: 622-22-38-432
Kontakt ze szkołą:

tel./fax. 62-592 70 05
e-mail: spprzygodzice@poczta.fm

mapy
Projekt i wykonanie: Phetrak Internet Technologies